ZAR mini – RIB 8 LITE – RIB 8 DL

Aлуминиум RIB tenders
LITE=2mm ALU, 0,9 mm материјал и V-под
DL= шкафче во вид на лак со двоен под, материјал од 0,9 mm, ALU 3 mm